Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů a jiných fyzických osob je pro nás prioritou. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem společnost Inter Cars Česká republika s.r.o., IČO: 27 156 257, se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, tel: 261 344 080, e-mail: intercarscz@intercars.eu (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) zpracovává osobní údaje v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Vaše osobní údaje Společnost získává zpravidla přímo od Vás. V takovém případě poskytujete své osobní údaje dobrovolně. Konkrétní případy neposkytnutí osobních údajů klientem, mohou ovlivnit schopnost Společnosti řádně poskytovat služby, zboží, řádně plnit smluvní povinnosti a případně zřízení Vašeho uživatelského účtu.

 

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje dle potřeby pro následující účely:

 • - Vytvoření a správa Vašeho uživatelského účtu (právní základ: zpracování nezbytné pro smluvní plnění nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů),
 • - určení a uplatnění právních nároků Společnosti (právní základ: oprávněný zájem Správce),
 • - marketingové aktivity (právní základ: oprávněný zájem Správce),
 • - interní marketingové účely skupiny Inter Cars (právní základ: oprávněný zájem Správce),
 • - soulad s právními předpisy,
 • - kupní smlouvy, bonusové smlouvy; případně jiné smlouvy, které s Vámi Společnost uzavřela (právní základ: zpracování nezbytné pro smluvní plnění),

 

Pokud to bude nezbytné, Společnost Vás požádá o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • - Jméno a příjmení,
 • - zaměstnavatel,
 • - uživatelské jméno a heslo,
 • - adresa, telefon, e-mail

 

V případě potřeby mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

 • (i) Zaměstnancům Společnosti,
 • (ii) jiným společnostem patřícím do skupiny Inter Cars, včetně zaměstnanců těchto společností,
 • (iii) daňovým poradcům, včetně zaměstnanců těchto osob,
 • (iv) odborným poradcům (např. auditor, advokát), včetně zaměstnanců těchto osob,
 • (v) poskytovatelům softwarových služeb nebo podpory Společnosti, včetně zaměstnanců těchto osob,
 • (vi) subjektům, které poskytují platební služby,
 • (vii) obchodním partnerům Správce, kteří zabezpečují prodej, výdej a dodávky zboží, včetně zaměstnanců těchto osob;

 

Vaše údaje budou vymazány po odstranění Vašeho uživatelského účtu, nebo pokud nemáte vytvořený uživatelský účet, po ukončení vašeho vztahu se Společností (tj. po dodání zboží nebo služby a uplynutí lhůty, po kdy jste oprávněni vznést nárok vůči Společnosti vč. doby, kdy by se mohla Společnost o takovém nároku dozvědět, nejdéle však 5 let). To platí, pokud Správce nemá zákonnou povinnost Vaše údaje uchovat po delší dobu (např. na základě platných účetních předpisů).

 

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakémkoliv státě, ve kterém Správce vykonává činnost anebo ve kterém se nachází jeho poskytovatelé služeb. Tyto státy mohou uplatňovat jiná pravidla ochrany osobních údajů než Česká republika. Správce zavedl vhodná smluvní a jiná opatření na ochranu Vašich osobních údajů v případě jejich přenosu jeho spřízněným osobám nebo třetím osobám nacházejícím se v jiných státech.


V případě přeshraničního předání údajů ze států EHP do států, ve kterých není dle Evropské komise dostatečná míra ochrany osobních údajů, zabezpečil správce uplatnění přiměřených opatření, včetně zajištění, že příjemce údajů je vázán standardními smluvními doložkami EUna ochranu Vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření si můžete od správce vyžádat e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu

 

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání, jakož i omezení jejich zpracování. Dle rozsahu zpracování Vašich údajů za účelem správy Vašeho uživatelského účtu a plnění kupní smluv, bonusových smluv, případně jiných smluv, máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Krom toho máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu, jakož i proti zpracování pro marketingové účely. V případě, že si přejete uplatnit svá výše uvedená práva anebo máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím Správce e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu. Dále máte nárok na podání stížnosti k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Informace, které Vám je Společnost povinna poskytnout vzhledem ke zpracování Vašich osobních údajů se v čase mohou měnit nebo se stát neaktuálními. Z tohoto důvodu si Společnost vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. Pokud bude změna těchto podmínek zásadního významu, Společnost Vás na takovou změnu upozorní, např. všeobecným oznámením na této webové stránce, prostřednictvím e-mailu nebo Vašeho uživatelského účtu.